O projekcie

Projekt realizowany przez Fundację Collegium Progressus w partnerstwie z Fundacją IWO – DORADZTWO OBYWATELSKIE oraz FUNDACJĄ NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „WYJDŹ Z DOMU”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe, Typ projektów A: Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia

 

Okres realizacji projektu:

od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2020 r.

 

Obszar realizacji projektu:

obejmuje powiat nowosądecki oraz miasto Nowy Sącz.

 

Główny cel projekt zakłada poprawę funkcjonowania do III 2020 r. min. 150 osób (115 K/35M) mieszkańców regionu sądeckiego – powiat i miasto Nowy Sącz, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w sferze społecznej i zawodowej poprzez realizację kompleksowej ścieżki wsparcia.

W ramach projektu został utworzony Klub Integracji Społecznej „Metamorfozy” który będzie funkcjonować od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 16.00. Realizowane tutaj będą zajęcia z wykwalifikowaną kadrą, m.in. z doradcą zawodowym, psychologiem, trenerami. Na potrzeby uczestników projektu pomieszczenia Klubu Integracji Społecznej zostały odpowiednio wyposażone:

w stały dostęp do Internetu;

w komputery dzięki którym można przygotować dokumenty aplikacyjne, poszukiwać pracy, korzystać z zasobów Internetu, nawiązywać i utrzymywać kontakty